Ký tên điện tử PDF

Tạo, chuẩn bị và gửi tài liệu PDF của bạn với chữ ký điện tử & theo dõi sự tiến triển của mọi chữ ký điện tử bằng công cụ chữ ký điện tử trực tuyến của Soda PDF. Ký tài liệu hoặc hợp đồng trực tuyến bằng E-Sign PDF. Một công cụ dễ sử dụng & MIỄN PHÍ!

Thả tệp tin vào đây hoặc

  • Google Drive
  • Dropbox
Tập tin của bạn được an toàn

Các tập tin của bạn chỉ được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi trong 24 giờ, sau đó chúng bị tiêu hủy vĩnh viễn.

ESign any PDF document for FREE!

Type your name, draw, or upload an image of your signature and click Sign. It's that easy!

Thông tin bạn cung cấp cho tài liệu E-Sign PDF và chữ ký điện tử trực tuyến của mình sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Sign in or create an account to track signatures

NOTE ON ACCOUNT CREATION FOR ELECTRONIC SIGNATURES: If you sign in with a company email or a third-party account such as Google, Microsoft, or Facebook, or you decide to create your account using one of these third parties, the name associated with your third-party account will be the same name that appears on the electronic signature package that you create using Soda PDF.

 SIGN IN OR CREATE AN ACCOUNT TO TRACK SIGNATURES

Đăng nhập hoặc tạo tài khoản để bắt đầu tiến trình ký điện tử.

LƯU Ý TRONG VIỆC TẠO TÀI KHOẢN CHO CHỮ KÝ ĐIỆN TỬ: Nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản của một bên thứ ba như Google, Microsoft, hay Facebook, hoặc bạn quyết định tạo tài khoản của mình bằng cách sử dụng một trong các bên thứ ba này, tên được liên kết với tài khoản bên thứ ba của bạn sẽ giống tên xuất hiện trên gói chữ ký điện tử được bạn tạo bằng Soda PDF. Lần đầu tiên tạo tài khoản Soda PDF? Hãy tận hưởng quyền truy cập vào bản dùng thử 7 ngày miễn phí.

Thông tin bạn cung cấp cho tài liệu E-Sign PDF và chữ ký điện tử trực tuyến của mình sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Làm thế nào để bạn ký một tài liệu PDF bằng phương thức điện tử?

1 Chọn Một Tập Tin Cần Ký

Hãy chọn tài liệu bạn muốn tải lên và chuẩn bị chữ ký điện tử trực tuyến. Tải lên tài liệu từ một thư mục tệp tin cụ thể từ máy tính của bạn, hoặc bạn chỉ cần kéo và thả tệp tin PDF từ màn hình deskto. Bạn cũng có thể tìm tài liệu PDF đã lưu trên máy tính mà mình muốn sử dụng để thu thập chữ ký trực tuyến hoặc ký tài liệu từ một hệ thống lưu trữ đám mây như Google Drive hay Dropbox, để ký điện tử tài liệu bằng Soda PDF Online.

2 Cài Đặt Chi Tiết Người Ký

Sau khi tải lên tài liệu, bước tiếp theo là đăng ký tên người ký, địa chỉ email của người ký và xác định quy trình ký kèm với tài liệu của bạn. Chỉ định vị trí đặt chữ ký trực tuyến trên tài liệu của bạn hoặc vị trí thêm chữ ký điện tử vào tài liệu PDF bằng cách đặt các trường trong tệp tin của bạn.

E-Sign PDFs - Giải pháp thay thế cho chữ ký Adobe

3 Gửi để lấy Chữ Ký

Khi bạn đã chuẩn bị xong tệp tin PDF cần ký bằng công cụ trực tuyến của chúng tôi và sẵn sàng gửi tài liệu, về cơ bản bạn đã chỉ định người ký của mình ký tài liệu này và yêu cầu người ký thêm chữ ký của họ vào tài liệu của bạn.

4 Ký và Tải Xuống

Những người ký của bạn sau đó sẽ nhận được một email yêu cầu chữ ký điện tử của họ. Họ có thể nhấp vào liên kết và tiến hành xem xét tài liệu. Người ký có thể thiết lập chữ ký điện tử của mình sau đó ký điện tử vào tài liệu. Khi tất cả các chữ ký điện tử được yêu cầu đã được ký, tài liệu PDF đã ký sẽ sẵn sàng để tải xuống.

Laptop

Bạn có biết?

Chú giải chữ ký điện tử

Learn more about the security of Esign

The ESign Act & How to ESign documents

Esignatures are a secure way to get the approval of multiple parties. These types of signings are part of the Esign Act that was passed by Congress and adopted in the United States as a service for an electronic record for contracts or agreements that need to be facilitated for both global and national commerce. Today, the act of electronically signing documents has never been more popular. Unlike digital signatures, which hold no legal terms or power whatsoever, esignatures are legally binding and hold the same weight as a handwritten signature on a signed document, contract or agreement would.

ESign Document

How to Sign PDF

Media blog

E-Sign: How to collect electronic signatures using PDF

Add signers to your PDF documents using our E-Sign feature. Simply open Soda PDF Desktop or Soda PDF Online and use the Request Signature tool to send your document out for esignatures.

Media blog

How To Electronically Sign a PDF (Using Soda PDF E-Sign)

Electronically sign PDF documents using Soda PDF’s easy-to-use E-Sign tool. Simply open a PDF document in our Desktop or Online PDF software solution and click on the E-Sign feature.

Media blog

Digital signatures vs. electronic signatures: what’s the difference?

Unlike digital signatures, electronic signatures (or esignatures) are a representation of your legally binding hand-written signature that can be applied to contracts, invoices, or agreements remotely.

Tìm hiểu thêm về việc E-Sign có giá trị ràng buộc pháp lý và bảo mật như thế nào

Ký điện tử rất an toàn & bảo mật

Sự khác biệt giữa chữ ký điện tử & chữ ký kỹ thuật số

Hãy dùng thử các công cụ trực tuyến MIỄN PHÍ* khác của chúng tôi

*Có thể áp dụng các giới hạn về kích thước và mức sử dụng hàng ngày. Avanquest 2022, bảo lưu mọi quyền.